ARTIKEL 1- DEFINITIES

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer: De natuurlijk of rechtspersoon handelend onder de bedrijfsnaam “Living Roofs” die navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen, groendaken (systeemopbouw en levende materialen), dakbedekkingconstructie (gesloten en waterkerend) en eventuele isolatie en afwerking. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

ARTIKEL 2- TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3- HET AANBOD/DE OFFERTE

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast

maakt de ondernemer aan de consument vooraf de ontwerpkosten bekend.

 • Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 • De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 • Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen, de uit te voeren werkzaamheden, de beoogde bestemming van het werk, de afmeting van het werk en de

normale werktijden. In het aanbod wijst de ondernemer de consument op het risico van het

ontstaan van schade bij afwijkend gebruik van de in het aanbod genoemde beoogde bestemming van het werk. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

 • Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het tijdstip van oplevering.
 • Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  • Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.
  • Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

De ondernemer geeft desgevraagd aan de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

 • Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 • De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door de ondernemer of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld , gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer, door de consument aan hem geretourneerd te worden.
 • Indien de consument het aanbod niet accepteert, mag de ondernemer de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen. Mits de ondernemer de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten.
 • Het aanbod gaat -schriftelijk dan wel elektronisch- vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4- DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

ARTIKEL 5- ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

De Overeenkomst tot het verrichten van onderhoud kan door beide partijen worden opgezegd- bij voorkeur schriftelijk- met inachtneming van en opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

ARTIKEL 6- PRIJS EN PRIJSWIJZINGINGEN

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument. De ondernemer is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeen-

komst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

 • Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 • Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7- DE OPLEVERING/ DE LEVERTIJD

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden

Als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 8- DE GARANTIE/ CONFORMITEIT

 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van de te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering- en/of verhardingsmateriaal, groeisubstraat, isolatie- en/of dakbedekkingsmateriaal. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het opgeleverde werk de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik conform de in het aanbod genoemde bestemming nodig zijn. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont, dient de consument de ondernemer dat binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
 3. De consument moet de ondernemer bij gebreken in het werk in de gelegenheid stellen om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 4. Na oplevering geldt een onderhoudsperiode van 2 jaar op het groendak en de dakbedekkingconstructie, tenzij een langere periode is overeengekomen. De ondernemer verplicht zich in de onderhoudsperiode de bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen en de in de onderhoudsperiode gemelde tekortkomingen waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, zo spoedig mogelijk te herstellen.
 5. De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de door de ondernemer aangelegde dakbedekkingconstructie na oplevering gedurende een periode van 10 jaar en de ondernemer garandeert bovendien de werking van het groendak (systeemopbouw en levende materialen) na oplevering gedurende een periode van 10 jaar, mits twee jarig periodiek onderhoud door de ondernemer heeft plaatsgevonden ingegaan na oplevering. Gebreken die onder de garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door de ondernemer worden verholpen.
 6. De ondernemer en de consument kunnen een andere garantietermijn overeenkomen indien de te leveren en aan te brengen dakbedekkingconstructie bestemd is om voor een langere of kortere termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingconstructie te dienen.
 • Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 • In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval val levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde levende materiaal.
 • Buiten de garantie vallen gebreken die na oplevering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid en/of gebreken die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van periodiek onderhoud en/of gebreken die het gevolg zijn van het feit dat het werk niet gebruikt is conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming van het werk en/of indien gedurende de garantietermijn door een derde en/of de consument werkzaamheden zijn verricht aan het geleverde, tenzij dat gezien de aard en de omvang van deze werkzaamheden niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 9- OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat de consument het recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 10- MILIEUASPECTEN BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte meegenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziende milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht

worden als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht. Indien na de opdrachtverlening, maar voor de aanvang van de werkzaamheden de ontheffing op het stortverbod voor bouw- en sloopafval op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen terzake van dakbedekking ingetrokken wordt, treedt de ondernemer in overleg met de consument over de verdeling van de daarmee samenhangende prijsstijging. Indien het overleg niet tot overeenstemming leidt, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11- AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

Afspraken of overeenkomsten met niet topt handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

ARTIKEL 12- BETALING

 1. Alle werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, worden -voorzover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen- in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 • De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk worden gemachtigd.
 • Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste       50 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 13- NIET TIJDIGE BETALING

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 14- EIGENDOMSVOORBEHOUD EN- OVERDRACHT

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

ARTIKEL 15- UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surséance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 16- AANSPRAKELIJKHEID

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadigingen van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient dit ook door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijkheid voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis

vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst te overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.00,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

 • De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 • De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken (ondergrondse) werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
 • De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

ARTIKEL 17- VERPLICHINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die gelden voor de onderneming, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen.
 4. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke informatie over het lossen van de materialen, zodat –voor zover het in de macht van de consument ligt- de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunne worden gelost. De ondernemer vermeld dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbod.
 5. Tijdelijke voorzieningen worden door de ondernemer bij het einde van het werk verwijderd. Eventuele schade wordt door de ondernemer hersteld.
 6. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
  1. Onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs       behoort te kennen.
  1. Gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
  1. Kenbare gebreken aan en hoedanigheden van de zaak waaraan het werk wordt verricht, die een goede uitvoering van het werk in de weg kunnen staan.
  1. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond, voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
  1. De ondernemer verplicht zich na aanvang van het werk de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneensluitend voort te zetten.
  1. De ondernemer is verplicht het werk adequaat te verzekeren.

ARTIKEL 18- VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te verrichten.
 2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen (voor zover binnen zijn macht) goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 3. De consument laat toe dat de ondernemer de nodige voorzieningen treft om veilig werken mogelijk te maken.
 4. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk goedkeuringen (zoals vergunningen ed.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
 5. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen aan de ondernemer te verstrekken.
 • De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 • De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee voor de ondernemer verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de consument kunnen worden toegerekend.
 • De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
  • Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen.
  • Gebreken en tekortkomingen aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
  • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
 • De consument is verplicht te onderzoeken of de draagconstructie het extra gewicht van het groendak kan dragen.

ARTIKEL 19- KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 2. De ondernemer heeft het recht om binnen 4 weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
Living Roofs B.V.

Living Roofs B.V.

Wij zijn momenteel aan het werk. Stel gerust je vraag, dan reageren zo snel mogelijk.

I will be back soon

Living Roofs B.V.
Hallo 👋
Mijn naam is Lieke, hoe kan ik je helpen?
WhatsApp